header image


Minerva Foundation


The Minerva Foundation supports and promotes Finnish research in the field of natural sciences, especially medicine. The major activity is maintenance of the Minerva Foundation Institute for Medical Research at the Biomedicum Helsinki research center.

Read more about MINERVA FOUNDATION INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH


News and Forthcoming Events


9/2018 - Award Ceremony
MEDIX PRIZE OF THE MINERVA FOUNDATION 2018


Photo. From left: Prof. Per-Henrik Groop, Prof. Johanna Ivaska, Prof. Risto Renkonen and Prof. Vesa Olkkonen.

The Medix Prize 2018 is this year awarded to the research group of Academy professor Johanna Ivaska at the University of Turku, for a study elucidating the mechanisms of cell adhesion and cancer. The group works at Turku Center for Biotechnology maintained by the University of Turku and the Åbo Akademi University.

The study now awarded has ben published in the journal Nature Cell Biology under the title ”SHANK proteins limit integrin activation by directly interacting with Rap1 and R-Ras”. The Prize Award Ceremony was held on Monday, September 17, 2018, in Biomedicum Helsinki. The prize lecturer was Prof. Johanna Ivaska with a presentation titled SHANKing talin and RAS to regulate cancer proliferation and migration.

MEDIX PRIZE 2018 - READ MORE


9/2018 - Minervastiftelsens Medix-pris 2018

PRISUTDELNING
MEDIX-PRISET TILLDELADES CANCERSTUDIE VID ÅBO UNIVERSITET

Medix-priset, som uppgår till 20 000 euro, har i år tilldelats en forskningsgrupp vid Åbo universitet som reder ut cellangrepp och cancer, vilken leds av akademiprofessor Johanna Ivaska. Forskningsgruppen arbetar i Åbo Bioteknikcentrum. Centrumet upprätthålls av Åbo universitet och Åbo Akademi.

Minervastiftelsens Medix-pris är ett betydande årligt erkännande för den internationellt högklassiga medicinforskningen i Finland. På sätt och vis är det fråga om finskt mästerskap i biomedicin.

I år beviljades priset för forskning som reder ut cellernas aktivitet då det gäller att angripa omgivande vävnad. I studien hittades ett protein som hindrar cancern från att sprida sig. Det aktuella SHANK-proteinet gör cancercellerna mindre aktiva och förhindrar att de angriper vävnaden. På motsvarande sätt försvagar en genmutation i proteinet den effekt som gör att cellernas angrepp förhindras.

Forskningsgruppens fynd är betydande förutom för förståelsen av hur cancern sprider sig även då det gäller att förstå nervcellsstörningar i anslutning till autism.

”Det har varit känt att SHANK har ett samband med autism. En mutation i SHANK-proteinet eller fullständig avsaknad av proteinet utsätter för autism, men mekanismen via vilket detta sker har inte hittills varit känd. Vi utredde också det i vår studie”, säger Johanna Ivaska.

”Det här är ett bra exempel på vad vetenskaplig grundforskning är när den är som bäst. Vi började utreda ett problem och överraskande stötte vi på oväntade kopplingar. Det har aldrig tidigare forskats i SHANK-proteinet i anslutning till cancer. Då vi som cancerforskare började utreda sambandet, blev vi samtidigt autismforskare.”

Mellan cancer och autism finns emellertid inte något sådant samband som skulle bidra till att den som insjuknar i cancer, också insjuknar i autism eller tvärtom.

Arbetsgruppen fortsätter sin studie för att reda ut cancerns och autismens sjukdomsmekanismer. Ivaska vill inte bedöma i vilket skede studien kan utnyttjas i behandlings- och läkemedelsutvecklingen avseende dessa sjukdomar, men hon är övertygad om att det kommer att ske förr eller senare. Historien är full av exempel på hur medicinvetenskapen har utvecklats utifrån fynd som gjorts inom grundforskningen.

Den tvärvetenskapliga forskningsgruppen som Johanna Ivaska leder har samarbetat med två utländska forskningsgrupper. Doktor Igor Barsukovis grupp från Liverpools universitet har forskat i SHANK-proteinets tredimensionella struktur. Neurobiolog Hans-Juergen Kreienkamp från Institutet för humangenetik i Hamburg har forskat i SHANK-proteinets aktivitet i nerv- och cancerceller.

Medix-priset utdelas av Helsingfors universitet och beviljades i år för 31:a gången. Prisbeloppet doneras årligen till universitetet av Oy Medix Ab, vars huvudägare är Minervastiftelsen. Stiftelsen driver ett vetenskapligt forskningsinstitut i Biomedicum i Helsingfors.

Priset beviljas årligen för utmärkt vetenskaplig forskning i Finland som har publicerats i form av en artikel föregående år. Det ska vara fråga om sådan forskning inom biomedicin eller klinisk medicin som i sin helhet eller till väsentliga delar bedrivs i Finland. Pristagaren utses av en panel bestående av representanter för Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Östra Finlands och Uleåborgs universitet. Panelen utnämns för tre år i sänder.

Den nu belönade studien har publicerats i tidskriften Nature Cell Biology med rubriken ”SHANK proteins limit integrin activation by directly interacting with Rap1 and R-Ras”.

Till den prisbelönta forskningsgruppen hör följande forskare från Åbo universitet: Johanna Lilja, Maria Georgiadou, Guillaume Jacquemet, Nicola De Franceschi, Emilia Peuhu, Hellyeh Hamidi, Jeroen Pouwels och Johanna Ivaska.

Mer information och material:

Fotografier av den prisbelönta forskningsgruppen: https://minervafoundation.fi/medix_kuvat.html
Fotograf Martti Ahlstén. Fotografierna får användas fritt av medierna.

Artikeln i tidskriften Nature Cell Biology kan läsas på adressen: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5386136/

Mer information om den prisbelönta studien:
Akademiprofessor Johanna Ivaska, Åbo universitet/Åbo Bioteknikcentrum
040 5020812, johanna.ivaska(at)utu.fi

Mer information om priset och Minervastiftelsen: https://minervafoundation.fi/medix_kuvat.html
Professor Vesa Olkkonen, 050 411 2297, vesa.olkkonen(at)helsinki.fi 
http://minervafoundation.fi


9/2018 - Minervasäätiön Medix-palkinto 2018

PALKINNONJAKO
MEDIX-PALKINTO TURUN YLIOPISTON SYÖPÄTUTKIMUKSELLE

Tämänvuotinen Medix-palkinto, 20 000 euroa, on myönnetty solujen tarttumista ja syöpää selvittävälle Turun yliopiston tutkimusryhmälle, jota johtaa akatemiaprofessori Johanna Ivaska. Tutkimusryhmä työskentelee Turun biotekniikan keskuksessa. Keskusta ylläpitävät Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Minervasäätiön Medix-palkinto on merkittävä vuosittainen tunnustus kansainvälisesti korkeatasoiselle suomalaiselle lääketieteelliselle tutkimukselle. Kyseessä on tavallaan biolääketieteen Suomen mestaruus.

Tänä vuonna palkinto myönnettiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin solujen tarttumisaktiivisuutta ympäröivään kudokseen. Tutkimuksessa löydettiin proteiini, joka estää syövän leviämistä. Kyseinen SHANK-proteiini vähentää syöpäsolujen liikkumista ja estää niiden tarttumista kudoksiin. Vastaavasti geenivirheet tässä proteiinissa heikentävät tarttumista estävää vaikutusta.

Tutkimusryhmän löydöksillä on merkitystä paitsi syövän leviämisen, myös autismiin liittyvien hermosoluhäiriöiden ymmärtämisessä.

”SHANKista on tiedetty, että sillä on yhteys autismiin. Mutaatio SHANK-proteiinissa tai proteiinin puuttuminen kokonaan altistaa vakavalle autismille, mutta mekanismia, jonka kautta se tapahtuu, ei ole tähän mennessä tunnettu. Myös se selvitettiin tutkimuksessamme”, Johanna Ivaska sanoo.

”Tämä on esimerkki siitä, mitä tieteellinen perustutkimus on parhaimmillaan. Lähdemme selvittämään jotakin ongelmaa, ja yllättäen eteen tulee hyvin odottamattomia yhteyksiä. SHANK-proteiinia ei ollut koskaan aikaisemmin tutkittu syövän yhteydessä. Kun me aloimme syöpätutkijoina selvittää yhteyttä, meistä tuli samalla autismin tutkijoita.”

Syövän ja autismin välillä ei kuitenkaan ole sellaista yhteyttä, että sairastuu syöpään, jos sairastaa autismia tai päinvastoin.

Työryhmä jatkaa tutkimustaan syövän ja autismin mekanismien selvittämisessä. Ivaska ei halua arvioida, missä vaiheessa tutkimusta voidaan hyödyntää näiden sairauksien hoidon ja lääkkeiden kehittämisessä, mutta hän uskoo, että ennen pitkää niin tulee tapahtumaan. Historia on täynnä esimerkkejä siitä, kuinka lääketiede on kehittynyt perustutkimuksessa tehtyjen löytöjen perusteella.

Johanna Ivaskan johtama monitieteinen tutkimusryhmä on tehnyt yhteistyötä kahden ulkomaisen tutkimusryhmän kanssa. Tohtori Igor Barsukovin ryhmä Liverpoolin yliopistossa on selvittänyt SHANK-proteiinin kolmiulotteista rakennetta. Neurobiologi Hans-Juergen Kreienkamp Ihmisgenetiikan Instituutista Hampurista on tutkinut SHANK-proteiinin toimintaa hermo- ja syöpäsoluissa.

Medix-palkinnon jakaa Helsingin yliopisto ja se myönnettiin nyt 31. kerran. Palkintosumman yliopistolle lahjoittaa vuosittain Oy Medix Ab, jonka pääomistaja on Minervasäätiö. Säätiö pitää yllä tieteellistä tutkimuslaitosta Helsingin Biomedicumissa.

Palkinto myönnetään vuosittain erinomaisesta suomalaisesta tieteellisestä tutkimuksesta, joka on julkaistu yhdessä artikkelissa edellisen vuoden aikana. Tutkimuksen tulee olla biolääketieteen tai kliinisen lääketieteen alalta ja suoritettu kokonaan tai oleellisilta osiltaan Suomessa. Palkinnon saajan valitsee Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen edustajista koostuva paneeli, joka nimetään aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Nyt palkittu tutkimus on julkaistu Nature Cell Biology -lehdessä otsikolla ”SHANK proteins limit integrin activation by directly interacting with Rap1 and R-Ras”.

Palkittuun tutkimusryhmään kuuluvat Turun yliopiston tutkijat: Johanna Lilja, Maria Georgiadou, Guillaume Jacquemet, Nicola De Franceschi, Emilia Peuhu, Hellyeh Hamidi, Jeroen Pouwels ja Johanna Ivaska.


Lisätietoja ja materiaalia:

Valokuvia palkitusta tutkimusryhmästä: https://minervafoundation.fi/medix_kuvat.html
Kuvaaja Martti Ahlstén. Kuvat ovat vapaasti tiedotusvälineiden käytettävissä.

Nature Cell Biology -lehdessä julkaistu artikkeli on mahdollista lukea: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5386136/

Lisätietoja palkitusta tutkimuksesta:
Akatemiaprofessori Johanna Ivaska, Turun yliopiston/Turun biotekniikankeskus
040 5020812, johanna.ivaska(at)utu.fi

Lisätietoja palkinnosta ja Minervasäätiöstä:
Professori Vesa Olkkonen, 050 411 2297, vesa.olkkonen(at)helsinki.fi
http://minervafoundation.fi 


9/2018 - Medix Prize of the Minerva Foundation 2018

AWARD CEREMONY
MEDIX PRIZE AWARDED FOR CANCER RESEARCH AT THE UNIVERSITY OF TURKU

Medix prize, 20,000 €, is this year awarded to the research group of Academy professor Johanna Ivaska at the University of Turku, for a study elucidating the mechanisms of cell adhesion and cancer. The group works at Turku Center for Biotechnology maintained by the University of Turku and the Åbo Akademi University.

Medix prize of the Minerva Foundation is a major annual award for the internationally recognized biomedical research in Finland. This prize represents in a way the ’Finnish championship’ in biomedicine.

This year the prize was awarded for research which elucidates the capacity of cells to attach to the surrounding tissues. In this study the authors found a protein that reduces the ability of cancerous cell to spread in their tissue environment. The SHANK protein under study renders cancer cells less active and prevents their adhesion to tissues. Correspondingly, mutations in this protein impair its anti-adhesive effects.

In addition to the importance in the context of cancer, the present observations are relevant for understanding the nerve cell disturbances occurring in autism.

”SHANK was previously known to be connected with autism. Mutation in SHANK or the absence of this protein predispose to severe autism, but the underlying mechanism has thus far remained unknown. Out study also provided information on this mechanism”, comments Johanna Ivaska.

”This is a good example for basic research at its best. We set out to solve a certain problem, and suddenly found fully unexpected biological connections. The SHANK protein had never before studied in the context of cancer. When we as cancer researchers began to study these new connections, we unexpectedly also became researchers of autism”. However, there is no such connection between cancer and autism that, if one suffers from autism one would have an increased risk of cancer, or vice versa.

The group continues its work on the mechanisms underlying cancer and autism. Ivaska does not want to estimate, at which stage the research could possibly be translated to develop new therapies or medications. However, she believes that this will eventually take place. The history is full of examples of how medicine has developed based on basic research observations.

The multidisciplinary research group of Johanna Ivaska has collaborated with two reseach groups abroad: The group of Dr. Igor Barsukov at the University of Liverpool has elucidated the 3D structure of the SHANK protein, while the group of Dr. Hans-Juergen Kreienkamp at the Institute of Human Genetics, Hamburg, has studied the function of SHANK in neurons and cancer cells.

The Medix prize is now awarded for the 31. time. The prize sum is donated to Helsinki University by Medix Ltd., a major owner of which is the Minerva Foundation. The Foundation maintains a medical research institute at Biomedicum-Helsinki.

The prize is awarded annually for excellent Finnish scientific research published as one article during the previous year. The research shall be from the fields of  biomedicine or clinical medicine and performed fully or in its essential parts in Finland. The awardee is selected by a panel consisting of representatives of the universities of Helsinki, Turku, Tampere, Eastern Finland, and Oulu. The panel is nominated for three years at a time.

The study now awarded has ben published in the journal Nature Cell Biology under the title ”SHANK proteins limit integrin activation by directly interacting with Rap1 and R-Ras”. Of researchers at the University of Turku, Johanna Lilja, Maria Georgiadou, Guillaume Jacquemet, Nicola De Franceschi, Emilia Peuhu, Hellyeh Hamidi, Jeroen Pouwels ja Johanna Ivaska belong to the awarded group.


Additional information and material
:

Photos of the awarded research group https://minervafoundation.fi/medix_kuvat.html
Photographer: Martti Ahlstén. The pictures are open for use by media.

The awarded article published in Nature Cell Biology can be accessed at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5386136/

More information on the awarded research: Academy prof. Johanna Ivaska, Turku Center for Biotechnology; 040 5020812, johanna.ivaska(at)utu.fi

More information on the Medix prize and the Minerva Foundation:  Prof. Vesa Olkkonen, 050 411 2297, vesa.olkkonen(at)helsinki.fi http://minervafoundation.fi


8/2018 - Symposium
Minerva and Wihuri Research Institutes organized a Symposium on August 28 - 29, 2018.
MINERVA AND WIHURI RESEARCH INSTITUTES SYMPOSIUM
Stem Cells in Regenerative Medicine

DOWNLOAD PROGRAM

 

6/2018 - Funding decisions

Selma and Maja-Lisa Selander's Fund for Research in Odontology

From Selma and Maja-Lisa Selander’s fund 8 grants were awarded 2018, in all 51.500 euros.

GRANTS 2018


5/2018 - Announcement

THE INAUGURAL RALPH GRÄSBECK SCHOLARSHIP GRANTED TO PIRKKA-PEKKA LAURILA

The Minerva Foundation has decided to commemorate Professor Ralph Gräsbeck, the founder of the foundation and the associated medical research institute, by establishing a new scholarship in his name. The first scholarship was granted this year, and the chosen recipient was Doctor Pirkka-Pekka Laurila on the recommendation of an independent panel of experts.

The Ralph Gräsbeck Scholarship totals EUR 10,000 and will be granted every second year starting from this year to a deserving researcher in laboratory medicine who has completed their doctorate within the last seven years. The candidates are assessed on the basis of their application, research plan and merits.

Pirkka-Pekka Laurila works at the École Polytechnique Fédérale de Lausanne in Switzerland. He is researching metabolic routes related to ageing and their roles in metabolic and cardiovascular diseases using systems biology approach. The Ralph Gräsbeck Scholarship was granted to him for this very research which aims to identify biomarkers and new treatment targets related to these diseases.

Laurila presents regularly at international conferences. He has previously received the International Atherosclerosis Society Young Investigator Award (2009), the American Heart Association Early Career Award (2014), the Finnish Atherosclerosis Society Young Investigator Award (2014), and the European Atherosclerosis Society Young Investigator Award (2017) for the best European publication on basic research in the cardiovascular area during 2016.

Ralph Gräsbeck (6/7/1930 – 22/1/2016) was a Finnish physician and clinical biochemist. He was one of the founders of the Minerva Foundation and the Minerva Foundation Institute for Medical Research. The institute’s research focuses on medically important maladies, such as diabetes, neurological disorders, cancer and cardiovascular diseases.

Gräsbeck was the director of the institute from 1971 to 1993. On his initiative, the Medix private clinical laboratory (currently United Medix Laboratories Ltd) was established, and the shares of the company were endowed to the Minerva Foundation.

In the 1950s, Gräsbeck worked as a biochemistry researcher at Johns Hopkins University, Baltimore, USA, and the Medical Nobel Institute (part of the Karolinska Institute) in Stockholm. From 1960 to 1990 he worked as head laboratory physician at the City of Helsinki Maria Hospital.

As a researcher, Ralph Gräsbeck is probably most famous for the discovery and analysis of Imerslund-Gräsbeck syndrome, which is part of the Finnish disease heritage. He made various observations with his colleagues about the metabolism of vitamin B12 – also called cobalamin – and its disorders. He also took part in the investigation of tapeworm-induced anaemia. Moreover, he introduced the concept of reference value, which replaced the illogical concept of normal value.

For more information about Pirkka-Pekka Laurila’s research, Ralph Gräsbeck’s career, the Minerva Foundation, and the Minerva Foundation Institute for Medical Research, please contact:

Pirkka-Pekka Laurila: pirkka-pekka.laurila(at)epfl.ch

Vesa Olkkonen, Professor, Director of the Research Institute
+358 050 4112 297, vesa.olkkonen(at)helsinki.fi

MEDDELANDE PÅ SVENSKA

TIEDOTE SUOMEKSI


4/2018 - Minerva Scientific Report

MINERVA SCIENTIFIC REPORT 2017


DOWNLOAD


Home | About the Foundation | Scholarships and Grants | The Medix companies | Contact info | Minerva Research Institute