Pris och understöd att söka från Minervastiftelsen 2024

Ansökningsperioden är 2.4.2024 – 2.5.2024.

Mer information: https://minervafoundation.fi/prizes-and-grants/

Minervastiftelsens Medix-pris

Priset beviljas årligen för utmärkt finländsk vetenskaplig forskning som publicerats såsom en artikel under föregående år (nu år 2023). Artikeln bör gälla biomedicinsk eller klinisk forskning, och arbetet bör i sin helhet eller till väsentliga delar vara utförd i Finland. Prissumman är 20.000 EUR.

Ralph Gräsbeck stipendium i laboratoriemedicin

Ralph Gräsbeck stipendium tilldelas en forskare som har försvarat sin doktorsavhandling under de senaste sju åren inom området klinisk laboratoriemedicin och fortsatt att bedriva innovativ och högklassig forskning inom samma område. Stipendiesumman är 10.000€.

Stipendier ur Selma och Maja-Lisa Selanders fond för tandmedicinsk forskning

Ur fonden delas ut 15-20 stipendier för tandmedicinsk forskning. Detta bidrag kan sökas av enskilda forskare eller forskargrupper.

20.3.2024