header image

Minerva Foundation Institute for Medical Research

Minerva Foundation Institute for Medical Research is a private institute in biomedicine that is located at Biomedicum Helsinki in close association with Helsinki University in a large congolomerate of modern laboratories with research groups in the biomedical and medical research fields. At Minerva about 40 persons including scientists, PhD students and technical assistants are actively working in nine research groups. General theme of the research is the study of basic cellular and molecular mechanisms underlying important human diseases, including heart and cardiovascular diseases, diabetes and neurological disorders.

Read more about MINERVA FOUNDATION


NEWS AND FORTHCOMING EVENTS

Minervastiftelsen

MEDDELANDE 18.9.2017               

DET TRETTIONDE MEDIX-PRISET TILLDELAS STUDIE OM VITA BLODKROPPAR VID ÅBO UNIVERSITET

Medix-priset tilldelas i år den immunologiska forskningsgruppen på medicinska fakulteten vid Åbo universitet. Gruppen leds av Marko Salmi. Priset utdelas av Helsingfors universitet och uppgår till 20 000 euro. Priset beviljades i år för trettionde gången.

Prisbeloppet doneras årligen till universitetet av Oy Medix Ab, vars huvudägare är Minervastiftelsen. Stiftelsen driver ett vetenskapligt forskningsinstitut i Biomedicum i Helsingfors.

Chefen för forskningsinstitutet Minerva, professor Vesa Olkkonen, konstaterar att Medix-priset är ett betydande årligt erkännande för den internationellt högklassiga medicinforskningen i Finland.  På sätt och vis är det fråga om finska mästerskapet i biomedicin.

Priset beviljas årligen för utmärkt vetenskaplig forskning i Finland som har publicerats i form av en artikel föregående år. Det ska vara fråga om sådan forskning inom biomedicin eller klinisk medicin som i sin helhet eller till väsentliga delar bedrivs i Finland. Pristagaren utses av en panel bestående av representanter för Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborgs universitet. Panelen utnämns för tre år i sänder.

Den prisbelönta studien publicerades i tidningen Nature i oktober 2016. Studien kartlägger hur vita blodkroppar överförs från blodet till vävnaderna och i motsatt riktning. Detta är en kritisk rörelse med tanke på immunsystemets funktion. I studien fann man en ny molekylkontroll som reglerar rörelsen hos en viss underklass av vita blodkroppar medan individen utvecklas.

”Det är fråga om grundforskning inom biomedicin. Målet är att man utifrån vårt och andra forskningsgruppers arbete inom samma område inom kort kan utveckla nya läkemedel och behandlingar för allvarliga sjukdomar. Detta har redan skett till exempel inom cancervården där nya läkemedel, immunmodulatorer, som tagits fram på basis av grundforskning har förändrat vården av melanompatienter i grunden”, berättar professor Marko Salmi.

Enligt honom har den immunologiska forskningen fått en central roll inom allt fler delområden inom medicin. Under de senaste årtiondena har man kommit fram till att immunologiska reaktioner har en avgörande betydelse för många sjukdomar, inte bara för traditionella infektionssjukdomar såsom reumatism och MS, utan också för andra sjukdomar såsom fetma, Alzheimer och cancer.

Medicinska forskningsinstitutet Minerva är ett privat forskningsinstitut som grundades 1959. Forskningsinstitutet finansieras och drivs av Minervastiftelsen. Forskningsinstitutet sysselsätter nio forskningsgrupper och sammanlagt cirka 40 personer. Av de forskare som arbetat vid Minerva har 75 publicerat en doktorsavhandling.

Vid institutet forskar man i medicinskt betydande sjukdomar såsom diabetes, nervsjukdomar, cancer samt hjärt- och kärlsjukdomar. Forskarna utreder dels sjukdomarnas uppkomstmekanismer, dels hur sjukdomarnas behandling kan utvecklas med hjälp av kliniska och prekliniska forskningsmetoder.

Mer information om den prisbelönta studien: Professor Marko Salmi, 02 333 7006, 040 8340 939, marko.salmi(at)utu.fi

Mer information om priset och Minervastiftelsen: Professor Vesa Olkkonen, 02 9412 5705, 050 411 2297 vesa.olkkonen(at)helsinki.fi
http://minervafoundation.fi 

Artikeln i Nature kan läsas på adressen: http://rdcu.be/kWZ8

Den prisbelönta studien i korthet: https://minervafoundation.fi/medix_teksti.html

Till den prisbelönta forskningsgruppen hör professor Marko Salmi, docenterna Pia Rantakari och Kaisa Auvinen samt doktoranderna Norma Jäppinen, Emmi Lokka och Elias Mokkala. I det prisbelönta arbetet har även deltagit professor Johanna Ivaska, docent Kati Elima, forskardoktor Emilia Peuhu och forskare Heidi Gerke.

Fotografier av den prisbelönta forskningsgruppen: https://minervafoundation.fi/medix_kuvat.html

Fotograf Martti Ahlstén. Fotografierna får användas fritt av medierna.

För redaktionernas kännedom:

Minervastiftelsen är huvudägare till Oy Medix Biochemica Ab. Företaget finansierar Minervastiftelsen och forskningsinstitutet Minerva genom sin årliga utdelning. Det redovisade beloppet för i år uppgår till närmare tre miljoner euro, av vilket en betydande andel används till att upprätthålla institutets infrastruktur. Utdelningen betalas till Minervastiftelsen. Utdelning betalas också av Yhtyneet Medix Laboratoriot. Ett meddelande om ärendet sänds per e-post till er redaktion efter att detta meddelande publicerats.

Minervasäätiö

TIEDOTE 18.9.2017

KOLMASKYMMENES MEDIX-PALKINTO TURUN YLIOPISTON VALKOSOLUTUTKIMUKSELLE

Tämänvuotinen Medix-palkinto on myönnetty Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan immunologian tutkimusryhmälle, jota johtaa professori Marko Salmi. Palkinnon jakaa Helsingin yliopisto ja sen suuruus on 20 000 euroa. Palkinto myönnettiin nyt 30. kerran.

Palkintosumman yliopistolle lahjoittaa vuosittain Oy Medix Ab, jonka pääomistaja on Minervasäätiö. Säätiö pitää yllä tieteellistä tutkimuslaitosta Helsingin Biomedicumissa.

Minervan tutkimuslaitoksen johtaja, professori Vesa Olkkonen sanoo, että Medix-palkinto on merkittävä vuosittainen tunnustus kansainvälisesti korkeatasoiselle suomalaiselle lääketieteelliselle tutkimukselle. Kyseessä on tavallaan biolääketieteen Suomen mestaruus.

Palkinto myönnetään vuosittain erinomaisesta suomalaisesta tieteellisestä tutkimuksesta, joka
on julkaistu yhdessä artikkelissa edellisen vuoden aikana. Tutkimuksen tulee olla biolääketieteen tai kliinisen lääketieteen alalta ja suoritettu kokonaan tai oleellisilta osiltaan Suomessa. Palkinnon saajan valitsee Helsingin, Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun yliopistojen edustajista koostuva paneeli, joka nimetään aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Nyt palkittu tutkimus on julkaistu Nature-lehdessä vuoden 2016 lokakuussa. Tutkimuksessa selvitettiin valkosolujen siirtymistä verestä kudoksiin ja päinvastoin. Tämä liike on kriittistä immuunipuolustusjärjestelmän toiminnalle. Tutkimuksessa löydettiin uusi molekyylikontrolli, joka säätelee tietyn valkosolualaluokan liikennöintiä yksilön kehityksen aikana.

”Kyse on biolääketieteellisestä perustutkimuksesta. Odotus on, että meidän ja muiden tämän alueen tutkimusryhmien työn pohjalta voidaan ennen pitkää kehittää uusia lääkkeitä ja hoitoja vakaviin sairauksiin. Näin on jo käynyt esimerkiksi syövän hoidossa, jossa perustutkimuksen pohjalta kehitetyt uudet lääkkeet, immuunivasteen muuntajat, ovat muuttaneet melanoomapotilaiden hoidon täysin”, professori Marko Salmi kertoo.

Hänen mukaansa immunologinen tutkimus on noussut merkittäväksi yhä useammalla lääketieteen osa-alueella. Viime vuosikymmenien aikana on selvinnyt, että reuman tai MS-taudin kaltaisten perinteisten tulehdustautien lisäksi tulehdusreaktio on hyvin keskeinen monissa muissakin sairauksissa kuten liikalihavuudessa, Alzheimerin taudissa ja syövässä.

Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva on yksityinen tutkimuslaitos, joka on perustettu vuonna 1959. Tutkimuslaitosta rahoittaa ja ylläpitää Minervasäätiö. Tutkimuslaitoksessa työskentelee yhdeksän tutkimusryhmää ja yhteensä noin 40 henkilöä. 75 Minervassa työskennellyttä tutkijaa on julkaissut väitöskirjan.

Laitoksessa harjoitettavan tutkimuksen kohteita ovat lääketieteellisesti merkittävät sairaudet kuten diabetes, hermostosairaudet, syöpä sekä sydän- ja verisuonitaudit. Tutkijat selvittävät sekä tautien syntymekanismeja, että niiden hoidon kehittämistä kliinisten ja prekliinisten tutkimusmenetelmien avulla.

Lisätietoja palkitusta tutkimuksesta: Professori Marko Salmi, 02 333 7006, 040 8340 939, marko.salmi(at)utu.fi

Lisätietoja palkinnosta ja Minervasäätiöstä: Professori Vesa Olkkonen, 02 9412 5705, 050 411 2297 vesa.olkkonen(at)helsinki.fi
http://minervafoundation.fi 

Naturessa julkaistu artikkeli on mahdollista lukea: http://rdcu.be/kWZ8

Palkitun tutkimuksen lyhyt kuvaus https://minervafoundation.fi/medix_teksti.html

Palkittuun tutkimusryhmään kuuluvat professori Marko Salmi, dosentit Pia Rantakari ja Kaisa Auvinen sekä tohtorikoulutettavat Norma Jäppinen, Emmi Lokka ja Elias Mokkala. Lisäksi palkitun työn tekemiseen ovat osallistuneet professori Johanna Ivaska, dosentti Kati Elima, tutkijatohtori Emilia Peuhu ja tutkija Heidi Gerke.

Valokuvia palkitusta tutkimusryhmästä. https://minervafoundation.fi/medix_kuvat.html

Kuvaaja Martti Ahlstén. Kuvat ovat vapaasti tiedotusvälineiden käytettävissä.

Tiedoksi toimituksille:

Minervasäätiö on Oy Medix Biochemica Ab:n pääomistaja. Yritys rahoittaa Minervasäätiötä ja Minervan tutkimuslaitosta vuosittain osingoistaan. Tänä vuonna tuloutettava summa on lähes kolme miljoonaa euroa, josta merkittävä osa käytetään laitoksen infrastruktuurin ylläpitoon. Osingot maksetaan MInervasäätiölle. Toinen osinkoja maksava taho on Yhtyneet Medix Laboratoriot. Asiaa koskeva tiedote tulee sähköpostilla toimitukseenne tämän tiedotteen jälkeen.
 

DISSERTATION 22.9.2017 at 12.00

ALEXANDRA ROBCIUC
Faculty of Medicine, Medicum
National Institute for Health and Welfare, Genomics and Biomarkers Unit

Environmental stress and the corneal epithelium.

Haartman Institute, Lecture Hall 2, Haartmaninkatu 3, 00290 Helsinki

Opponent:

Professor Elisabeth Messmer
Munich University Hospital
Germany

E-thesis:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/212215


SELMA AND MAJA-LISA SELANDER'S FUND FOR RESEARCH IN ODONTOLOGY

GRANTS 2017


MINERVA SCIENTIFIC REPORT 2016

DOWNLOAD


PÅ SVENSKA

Medicinska forskningsinstitutet Minerva är ett privat forskningsinstitut som upprätthålls av Minervastiftelsen. Vid institutet arbetar ca 40 personer bestående av senior forskare, doktorander och teknisk personal. 9 forskningsgrupper, vars forskning syftar till att utreda medicinskt betydande sjukdomars, uppkomstmekanismer och behandlingsmöjligheter genom att utnyttja såväl kliniska som prekliniska forskningsmetoder. Sjukdomar som undersöks är bl.a. hjärt- och kärlsjukdomars, diabetes och nervsjukdomar.

LÄS MERA OM FORSKNINGEN PÅ MINERVA


SUOMEKSI

Lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva on Minervasäätiön ylläpitämä yksityinen tutkimuslaboratorio. Tutkimuslaitoksessa työskentelee n. 40 henkilöä koostuen tutkijoista, väitöskirjatyöntekijöistä sekä avustavasta henkilökunnasta. 9 tutkimusryhmää, joiden tutkimustyötä leimaa pyrkimys selvittää lääketieteellisesti merkittävien sairauksien kuten sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja hermoston tautien syntymekanismeja ja hoitomahdollisuuksia kliinisiä ja prekliinisiä tutkimusmenetelmiä hyödyntäen.

MINERVAN TUTKIMUKSESTA SUOMEKSI

AKTIININ FOSFORYLAATIO - LIMASIENTEN ERIKOISMEKANISMISTA HERMOSOLUJEN SÄÄTELIJÄKSI


Home | About the Institute | Research Groups | Administration | Contact info | Minerva News